made by Morpheus & EvGenije
PRIJATELJI STRANE
PODIJELI
Online izdanje knjige Kemal Musić  "Žig"
Kemal Musić
Žig

Izdavač:
K club

Za izdavača:
Rafet Mulić

Predgovor:
Safet Sijarić

Pogovor:
Radoman Čečović

Slika na koricama:
Edin Erović Macan

Kompjuterska obrada:
Marko Tvrdišić

Štampa:
GRAFOKARTON  Prijepolje
Tiraž: 1000 komada

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Centralna narodna biblioteka
Crne Gore, Cetinje
ISBN 978-9940-603-00-7
COBISS.CG-ID 18910092

Stihom govorim
O ROMANU:
Pročitaj PDF Prof, dr Dobrivoje Stanojević- ŽIG KOJI ĆE NAS NADŽIVETI